Икономическо развитие и достъп до заетост

Програмата е насочена да помогне на хора, които искат да увеличат доходите си, но все още не са придобили нужните умения и знания, или срещат трудности при намирането на работа. Крайната ни цел е всеки човек да развие потенциала и възможностите си, за да стане икономически независими и самостоятелен.

Данните за резултатите са красноречиви: завършилите средно образование роми обикновено печелят с 83% повече от своите връстници само с основно образование. И все пак, тъй като 53% от ромите в България работят неквалифицирана, нископлатена работа, необходимостта от постоянни усилия за професионално обучение, повишаване на квалификацията и развитие на малък бизнес продължават да са от решаващо значение.

Една от първоначалните инициативи на ТСА е свързана с проекти, които помагат на хората да стартират и разширят семейния бизнес и малките ферми, чрез практическо наставничество и достъп до капитал.

Специално внимание е обърнато и на младежите по тази програма. Много от тях нямат необходимите умения, за да се впишат на пазара на труда. Липсват както т.нар. „твърди умения“, така и „меките умения“ като комуникация, работа в екип, критично мислене и разрешаване на проблеми. Поради тази причина ТСА подкрепя проекти, които помагат на младите хора да развият многообразни умения, както и да задълбочат необходимите знания за конкретна професия.

Не на последно място, като се има предвид, че дискриминацията продължава да е съществен фактор в обществото ни, ТСА работи в тясно сътрудничество и с работодателите, за да преодолеят стереотипите и за да имат хората от малцинствата повече възможности за работа.

Награда

ТСА беше наградена в категорията „Изключителен принос” за програмата си „Градоустройство – печелим всички”, която се осъществява в Кюстендил, Пещера и Дупница. 

На 30 октомври 2017 г. в  централата на Организацията на обединените нации в Ню Йорк се състоя официалната церемония, на която бяха отличени 23 успешни и изключителни примери от цял свят в рамките на програма „Устойчиви градове и населени места“, подкрепена от Програмата на ООН за околната среда. Тя отличава организации от целия свят за приноса им към устойчивото развитие, която е сред водещите цели на ООН и популяризира тяхната дейност и иновативни подходи. Годишната награда се връчва от Глобалния форум за населени места.

 

Филм за „Градоустройство – печелим всички”

Програма „Фонд Активни граждани“ (Active Citizens Fund)

Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г.

- Стипендиантска програма за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности

- Менторска подкрепа за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности

Проект "Код Успех"

По проекта се дава възможност на младежи в неравностойно положение да научат английски език. Могат да се включат до 200 младежи на възраст между 13 и 20 години от цялата страна.