Описание

Основната цел на програмата е да предостави възможности на педагогически специалисти, които работят в детски градини с деца от ромски произход, да обогатят подходите и методите си на преподаване като осъществят учебно посещение на колеги от други детски градини.

Програма за национални учебни посещения на педагогически специалисти на Мрежата за ранно детско развитие в ромска общност в България

Същност на програмата

Настоящата програма за национални учебни посещения на педагогически специалисти е инициатива на Мрежата за ранно детско развитие в ромската общност, координирана в България от фондация „Тръст за социална алтернатива“ (ТСА). Основната цел на програмата е да предостави възможности на педагогически специалисти, които работят в детски градини с деца от ромски произход, да обогатят подходите и методите си на преподаване като осъществят учебно посещение на колеги от други детски градини. Очакваме, че това ще доведе до подобряване качеството на образователните услуги, които се предоставят на децата от ромски произход в детските градини.

Финансови параметри

Общият размер на настояща програмата за 2018-2019 година е 3000 лева. В рамките на тази сума очакваме да финансираме общо около 30 посещения, в които да участват 60 човека (педагогически и непедагогически персонал, и по изключение родители). Средната очаквана стойност на разходите за едно посещение е 100 лв. За всяко посещение ТСА ще финансира разходите за двама участника. Посещенията са еднодневни, като на участниците ще им бъдат покрити транспортните разходи и разходите за храна. При необходимост и предварително одобрение от ТСА ще бъдат покрити и разходите за хотелско настаняване (при стандарт за двойна стая).

Одобрените кандидати получават писмено потвърждение от ТСА с посочен лимит на бюджет за посещението.

Допустими кандидати

·         Педагогически специалисти – учители и директори от детски градини, работещи с уязвими общности. Основният кандидатстващ педагог трябва да е член на Мрежата за ранно детско развитие в ромската общност REYN България. Вижте линк към формуляр за членство в приложенията. Мрежата е неформална и членството е безплатно;

·         Непедагогически специалисти и по изключение родители от общността.

Продължителност на програмата

Програмата е отворена за кандидатстване от датата на обявяване до датата на изчерпване на  бюджета й. Посещенията се извършват в срок преди 30 май 2019 г.

Оценка на кандидатурите

Разглеждането и оценката на кандидатурите се извършва от екипа на ТСА в рамките на две (2) седмици след получаване на изцяло попълнен комплект документи за кандидатстване. Критериите за оценка включват:

·         Кандидатстване в екип от двама, като поне един от кандидатите е учител или директор от детски градини, които работят с уязвими общности. Вторият кандидат може да е учител, директор, непедагогически персонал (например образователен медиатор, помощник-учител) или при добра обосновка – родител). Основният кандидат е член на Мрежата за ранно детско развитие в ромска общност в България. Детската градина, в която работи основният кандидат, работи с уязвима общност;

·         Формулярът за кандидатстване е попълнен на компютър и изцяло (без пропуски). Целите на посещението са дефинирани ясно. Целите и набелязаните практики имат отношение към подобряване услугите за децата от ромски произход. Набелязаните последващи дейности са реалистични. Бюджетът е реалистичен и добре обоснован;

Важни дати и срокове

Обявяване на конкурс - 1 ноември 2018
Краен срок за подаване на формулярите за кандидатстване - 30 април 2019
Край на посещенията - 30 май 2019
Краен срок за подаване на технически и финансов отчет - До две седмици след приключване на учебното посещение

Приложения:

Приложение 1 - Учебни визити инструкции

Приложение 2 – Формуляр за кандидатстване

Приложение 3 – Технически отчет (бланка)

Приложение 4 – Финансов отчет (бланка)    

Приложение 5 - Формуляр за членство в Мрежа за ранно детско развитие в ромската общност REYN България – линк за регистрация: https://www.surveymonkey.com/r/BT95865